Naslovnica Pretraživanje AA
 
PROGRAMSKI JEZICI

Pregled nekih lako prenosivih otvorenih programskih jezika

  • Java
  • Php
  • Python
  • Perl
  • Ruby

Java

Java je kao programski jezik uvedena 1995. godine od strane Sun Microsystems. Sam jezik ima sintaksu nalik na C i C++, ali ima jednostavniji objektni model i manje low-level pristupa u odnosu na njih. U pravilu, Java aplikacije se prevode u Java bytecode koji se izvršava uporabom virtualnog stroja Java Virtual Machine (JVM). Java bytecode neovisan je o arhitekturi računala i prenosiv je bez ponovnog prevođenja ne samo na druge operacijske sustave već i na potpuno drugačije arhitekture računala kao što su drugačiji procesor, memorija i slično. Od svibnja 2007. većina Java tehnologija dostupna je i pod licencijom GNU GPL.

Osnovni ciljevi prilikom izrade bili su:

  1. jednostavna, objektno orjentirana i poznata
  2. robusna i sigurna
  3. neovisna o arhitekturi i prenosiva
  4. mora imati visoke performanse
  5. mora se interpretirati imati dretve i biti dinamična

 

PHP

PHP je skriptni jezik izvorno nastao s ciljem olakšavanja izrada web sjedišta. S razvojem je dobio mogućnost rada i u komandnoj liniji kao i mogućnost izrade samostalnog grafičkog korisničkog sučelja. Izvorno je PHP razvio Rasmurs Lerdorf 1995. godine, ali danas je raspoloživ kao slobodan softver pod PHP licencijom, ali zbog licenciranja upotrebe naziva PHP nije sukladan licenciji GPL.

PHP programi se u pravilu izvode na poslužiteljima weba i interpretiraju se tijekom pozivanja stranice weba. Poslužitelj weba prilikom posluživanja stranice poziva poseban PHP interpreter koji izvodi programski kod, upisan kao dio HTML stranice, te ga nakon izvođenja predaje poslužitelju weba koji ga prenosi korisniku. PHP programi se mogu izvršavati na većini poslužitelja weba na gotovo svim operacijskim sustavima i arhitekturama bez dodatnih naknada.

Budući da se PHP programi interpretiraju i time ovise isključivo o PHP interpreteru oni su u potpunosti neovisni o operacijskom sustavu i arhitekturi i kao takvi se ne trebaju mijenjati kako bi se prilagodili drugačijim uvjetima.

 

Python

Python je programski jezik s naglaskom na čitljivost izvornog koda. Osnovna sintaksa i semantika ovog programskog jezika je minimalistička, a uključene standardne biblioteke su vrlo opširne. S ciljem povećanja čitljivosti kao oznake blokova umjesto znakova poput vitičastih zagrada ili riječi poput BEGIN i END ovaj programski jezik koristi uvlačenje programskog koda.

Programski jezik ima potpuno dinamičke tipove varijabli i autmatsko upravljanje memorijom nalik na ostale dinamičke programske jezike. Vrlo često se koristi kao skriptni jezik. Python kao programski jezik održava neprofitna udruga Python Software Foundation koja ujedno normira jezik.

Budući da se kao i PHP interpretira iako se može i komplirati on je u potpunosti neovisan o operacijskom sustavi i arhitekuri te se programski kod ne treba mijenjati kako bi se prilagodio drugačijim uvjetima.

 

Perl

Perl je dinamički programski jezik opće namjene koji se interpretira. Izvorno ga je razvio lingvist Larry Wall s ciljem pojednostavljivanja izrade izvještaja u UNIX operacijskom sustavu. Programski jezik ima napredne mogućnosti obrade teksta bez ograničenja na količinu teksta što ga čini vrlo korisnim.

Većina strukture posuđena je iz programskog jezika C. U svojoj osnovi Perl je proceduralni jezik s varijablama, izrazima, pridodjeljivanjem vrijednosti, kontrolnim strukturama i potprogramima. Sadrži neke karakteristike programiranja u korisničkoj ljusci poput sortiranja i pozivanja sistemskih naredbi.

Budući da se kao i PHP interpretira iako se može i prevoditi on je u potpunosti neovisan o operacijskom sustavi i arhitekuri te se programski kod ne treba mijenjati kako bi se prilagodio drugačijim uvjetima.

 

Ruby

Ruby je dinamički programski jezik opće namjene koji kombinira sintaksu Perla i Smalltalka. Izvorno je nastao u Japanu 1990-ih, a temeljio se na kombinaciji Perla, Smalltalka, Eiffela, Ade i Lispa. Ruby podržava brojne programske paradigme kao što su funkcije, objektna orjentiranost i ostale. Ima dinamički tip varijabli i automatsko upravljanje memorijom.

Budući da se kao i PHP interpretira iako se može i prevoditi on je u potpunosti neovisan o operacijskom sustavi i arhitekuri te se programski kod ne treba mijenjati kako bi se prilagodio drugačijim uvjetima.

 


TRAŽILICA